REGULAMIN

KAROLINA GRZESIAK KATARZYNA ZEMSTA TŁUMACZENIA

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń Karolina Grzesiak Katarzyna Zemsta Tłumaczenia z siedzibą w Wilczy 41-189 przy ul. Karola Miarki 12E, NIP:
  6423228015.
 2. Biuro Tłumaczeń zapewnia świadczenie usług w postaci tłumaczeń pisemnych zwykłych oraz przysięgłych, jak również ustnych: konsekutywnych oraz symultanicznych dokładając wszelkich starań by tłumaczenia były jak najwyższej jakości.
 3. Wszelkie dokumenty otrzymane przez Biuro Tłumaczeń są objęte zasadą poufności.
 4. Zlecenia pomiędzy Klientem, a Biurem Tłumaczeń wykonywane są zgodnie ze wspólnie
  ustalonym terminem realizacji.

§ 2 Warunki rozpoczęcia współpracy

 1. Warunkiem realizacji zlecenia jest otrzymanie przez Biuro Tłumaczeń zlecenia pisemnego od Klienta w postaci wypełnionego druku „Zlecenie tłumaczenia pisemnego” lub „Zlecenie tłumaczenia ustnego” oraz przesłanie podpisanego i opieczętowanego wyżej wymienionego druku skanem na jeden z adresów biura tłumaczeń tj: biuro@gztlumaczenia.pl, info@gztlumaczenia.pl,
  kzemsta@gztlumaczenia.pl, kgrzesiak@gztlumaczenia.pl.
 2. Biuro Tłumaczeń ma prawo zażądać od Klienta dokumentów firmowych w postaci KRS lub wpisu do działalności gospodarczej w uzasadnionych przypadkach.
 3. Zlecenia tłumaczeń są przyjmowane w Biurze Tłumaczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Jeśli zlecenie tłumaczenia zostanie dostarczone po godzinach urzędowania Biura Tłumaczeń lub w dzień wolny od urzędowania to za pierwszy dzień zlecenia uważa się dzień roboczy następujący po dniu w którym otrzymano dokumenty, rozpoczynając od godziny 8:00.
 4. Warunkiem rozpoczęcia zlecenia jest pisemna akceptacja przyjęcia zlecenia do realizacji.
 5. W sytuacjach szczególnych, takich jak zlecenia w trybie ekspresowym oraz innych, Biuro
  Tłumaczeń ma prawo do realizacji zleceń na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem. Biuro ma prawo do realizacji zlecenia na innych warunkach, niż określone powyżej.

§ 3 Zasady współpracy i płatności

 1. Biuro Tłumaczeń po zakończeniu zlecenia wystawia fakturę Klientowi z indywidualnie ustalonym terminem płatności od dnia jej wystawienia. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana zapłata widnieje na fakturze. W przypadku chęci zapłaty gotówką, można zapłacić
  osobiście w siedzibie firmy.
 2. Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia zwłaszcza w przypadkach, gdy tłumaczenie wymaga większego niż przeciętnie nakładu pracy.
 3. Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia w szczególnych przypadkach, takich jak brak czytelności materiałów do tłumaczenia, zmiany treści materiałów po ustalonym terminie, braku dyspozycyjności tłumacza oraz innych.
 4. Ilość stron obliczeniowych będących podstawą do zapłaty jest ustalana po wykonaniu tłumaczenia zliczając znaki ze spacjami. W przypadku tłumaczeń pisemnych podstawą rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami przypadającymi na 1 stronę obliczeniową. W przypadku tłumaczeń przysięgłych, na 1 stronę obliczeniową przypada 1125 znaków ze spacjami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.
 5. Koszt całkowity obliczany jest na podstawie ilości stron pomnożonej przez stawkę netto za 1 stronę obliczeniową. Do kwoty całkowitej netto doliczany jest podatek VAT 23%. Kwota do zapłaty brutto jest kwotą, którą płaci Klient.
 6. Termin realizacji wchodzi w składową stawki za stronę tłumaczenia. W przypadku krótkich terminów realizacji Biuro Tłumaczeń stosuje tryb przyśpieszony +25% za stronę obliczeniową netto, tryb ekspresowy +50% za stronę obliczeniową netto oraz tryb superekspresowy + 100% za stronę obliczeniową netto. Termin realizacji oraz tryb realizacji ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 7. Do chwili uregulowania należności, tłumaczenie pozostaje własnością Biura Tłumaczeń Karolina Grzesiak Katarzyna Zemsta Tłumaczenia, natomiast po dokonaniu płatności Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
 8. Przed przystąpieniem do tłumaczenia Biuro Tłumaczeń dokonuje szacunkowej wyceny, która jest wyłącznie orientacyjna, gdyż precyzyjną ilość stron można określić dopiero po wykonaniu tłumaczenia na podstawie tekstu docelowego. Jeżeli liczba stron finalnych, po tłumaczeniu będzie się różnić od ilość stron na wycenie wówczas obowiązuje ilość stron faktycznych czyli z tekstu przetłumaczonego, gdyż wycena jest wyłącznie szacunkowa.
 9. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie tłumaczenia w terminie z przyczyn nie leżących po stronie Biura Tłumaczeń.

§ 4 Reklamacje

 1. W przypadku opóźnienia leżącego po stronie biura lub wystąpienia błędów w tłumaczeniu Klient ma prawo do reklamacji tłumaczenia. Reklamację wraz z uzasadnieniem należy złożyć formie pisemnej w terminie do 14 dni od doręczenia tłumaczenia. Niedotrzymanie formy reklamacji lub powyższego terminu powoduje utratę roszczeń związanych z wadliwością dokonanych tłumaczeń lub
  opóźnień w ich realizacji, w tym ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi.
 2. W sytuacji wskazania błędów prze Klienta, Biuro zobowiązuje się do ich nieodpłatnego poprawienia lub po uprzednim ustaleniu z Klientem, do udzielenia mu rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.
 3. Reklamacje tłumaczenia w trybie przyśpieszonym, ekspresowym oraz superekspresowym nie są uwzględniane.
 4. Termin usunięcia błędów ustalany jest indywidualnie w zależności od objętości treści tłumaczonej i specyfiki tekstu, jak i również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Pisemne zlecenie tłumaczenia jest momentem, w którym Klient akceptuje niniejszy
  Regulamin i od tego momentu Regulamin obowiązuje Klienta.
 2. W przypadkach indywidualnych Biuro Tłumaczeń może zastosować inne zasady współpracy niż określone w regulaminie. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej.
 3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Gliwicach.